Späť na zoznam noviniek

ZORIENTUJTE SA V RIZIKOVOM POISTENÍ A JEHO PRIPOISTENIACH

13. júna 2019

Rizikové poistenie už dnes nie je žiadnou novinkou. Každý z nás vie, čo znamená poistiť sa na riziko smrti alebo trvalých následkov. Pripoistenie kritických chorôb má taktiež posledné roky výrazne rastúcu krivku. Existuje však oveľa viac pripoistení, ktoré dokážu ochrániť váš rodinný rozpočet v prípade nepríjemného úrazu, či choroby.

Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia

Pripoistenie kryje liečenie zranení poisteného následkom úrazu. Pod nevyhnutným liečením sa rozumie liečenie pod dohľadom lekára. Tu je však potrebné uvedomiť si, že každá diagnóza je ohodnotená maximálnym možným počtom dní, za ktoré bude denné odškodnenie vyplatené. Výška poistného plnenia sa určuje ako súčin dojednanej dennej dávky a počtu dní liečenia úrazu. Niektoré poisťovne vyplácajú dennú dávku už od prvého dňa liečenia, pokiaľ doba liečenia bola dlhšia ako sedem alebo 22 dní. V niektorých prípadoch, pokiaľ si liečenie úrazu vyžaduje pobyt v nemocnici dl­hší ako 24 hodín, sa zvyšuje vyplácaná denná dávka po dobu hospitalizácie na dvojnásobok. Pokiaľ poistený utrpel niekoľko úrazov súčasne, poisťovateľ štandardne poskytne poistné plnenie len za najdlhšiu dobu nevyhnutného liečenia.

Denná dávka pre prípad pracovnej neschopnosti

Poisteným pre účely tohto pripoistenia môže byť len osoba, ktorá je po­vinne nemocensky poistená v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov o sociálnom poistení. Poistnou udalosťou sa rozumie pracovná neschopnosť priznaná lekárom. Poistná udalosť končí dňom, ktorým je pracovná neschopnosť poisteného ukončená podľa rozhodnutia lekára. Výška bežného poistného za toto pripoistenie sa rovná násobku sta­novenej dennej dávky a sadzby poist­ného podľa sadzobníka poisťovne. V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu niektorých diagnóz je u vybraných poisťovateľov obmedzená doba výplaty poistného plnenia. Vždy je potrebné sa riadiť Všeobecnými poistnými podmienkami a poradiť sa so svojím finančným agentom.

Chirurgický zákrok

Poistnou udalosťou je úraz alebo choroba poisteného s následkom podstúpenia chirurgického zákroku v priebehu trvania poistenia. Poistné plnenie je jednorazové vo výške určitého percenta z dohodnutej poistnej sumy, ktoré zodpovedá povahe a rozsahu náročnosti chirurgického zákroku. Toto percento stanovuje pois­titeľ v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami.

Denná dávka pri pobyte v nemocnici

Poistnou udalosťou pri tomto pripoistení je hospitalizácia, ktorá je nevyh­nutná z lekárskeho hľadiska a trvá minimálne 24 hodín nepretržite. Výš­ka bežného poistného za pripoistenie sa rovná násobku stanovenej den­nej dávky a sadzby poistného podľa sadzobníka. Výška bežného poistného sa pre prvý poistný rok uvádza v poistnej zmluve a konkrétna výška poistného pre každý ďalší rok bude poistníkovi oznámená v dostatočnom predstihu. Poisťovateľ má totiž právo meniť výšku poistného každý rok, a to z dôvodu zvýšeného rizika súvisiaceho s vekom poisteného. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak je doba hospitalizácie kratšia ako 24 hodín.

Katarína Karasová, Manager, DELUVIS

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram