Späť na zoznam noviniek

ZÁLOŽNÉ PRÁVO. AKÚ NEHNUTEĽNOSŤ MÔŽEME ZALOŽIŤ PRI HYPOTÉKE?

4. februára 2020

Zabezpečenie úveru je jedným z nástrojov pre obmedzenie strát vyplývajúcich z platobnej neschopnosti klienta. Polia, lúky či lesy zdedené po starých rodičoch, vám však vysnenú nehnuteľnosť nezabezpečia. Čo môžeme založiť v jednotlivých bankách?

Záložné právo (označované tiež ťarcha) je vecným právom k cudzej veci, pomocou ktorého sa zabezpečuje poskytnutá pohľadávka  (pôžička, úver). Slúži na zabezpečenie úveru tak, že v prípade jeho nesplácania je banka oprávnená domáhať sa uspokojenia z veci založenej. Môže ju predať a peniaze do výšky nesplatenej časti úveru si ponechať. Záloh (predmet záložného práva) je počas celého trvania hypotéky vo vlastníctve dlžníka. Banka má k zálohu tzv. „právo k cudzej veci“. Hypotekárny úver nemusí byť zabezpečený tou nehnuteľnosťou, na ktorú si úver beriete. Tiež platí, že nemusíte byť vlastníkom zakladanej nehnuteľnosti, ak využijete tzv. záložného ručiteľa, ktorý je ochotný založiť vlastnú nehnuteľnosť v prospech zabezpečenia vášho úveru. Hypotekárny úver možno zabezpečiť súčasne viacerými nehnuteľnosťami. Pre slovenské banky sa musí financovaná i založená nehnuteľnosť nachádzať na území našej republiky.

OTÁZKA: Aký nehnuteľný majetok môže slúžiť na zriadenie záložného práva? Môže klient pri kúpe bytu / rodinného domu ručiť nehnuteľnosťami,  ktoré sú zapísané na liste vlastníctva ako polia, lúky, ornépôdy, lesy a pod. ?

ČSOB

Predmet zabezpečenia do LTV 70 (vrátane), splatnosť úveru max. 8 rokov:
› samostatne stojace garáže
› rekreačné objekty na rekreačné účely
› nebytové priestory na rekreačné účely.

Predmet zabezpečenia do LTV 90 (vrátane):
› rodinné domy (skolaudované, rozostavané)
› byty (skolaudované), (rozostavané – čerpanie je až po kolaudácii v jednej tranži)
› rekreačné objekty na individuálnu rekreáciu (skolaudované, rozostavané) - na individuálnu rekreáciu, nehnuteľnosti sú svojou povahou určené na bývanie, musia mať charakter rodinného domu

› stavebné pozemky - do 70 % hodnoty stavebného pozemku (ak je vydané stavebné povolenie), ak je pozemok bez stavebného povolenia, tak max. 50%
› nebytové priestory (skolaudovaný), (rozostavaný – čerpanie je až po kolaudácii v jednej tranži)
› nehnuteľnosť je svojou povahou určená na bývanie, musí maťcharakter bytu
› iné nebytové priestory/objekty iba ak sa stanú bytovým priestorom rekonštrukciou financovanou aj z úveru banky (dokladom preukazujúcim zmenu je právoplatné kolaudačné rozhodnutie,rozhodnutie o zmene užívania stavby)

Predmet zabezpečenia nad LTV 90  do LTV 100 (vrátane) v krajských mestách + v okresoch: Pezinok, Senec, Košice okolie + v obciach: Zvolen, Martin, Poprad, Nové Zámky, Stupava, Marianka,Borinka, Lozorno, Malacky: 
› skolaudované rodinné domy
› skolaudované byty
› skolaudované rekreačné objekty na individuálnu rekreáciu
› nehnuteľnosť je svojou povahou určená na bývanie, musí mať charakter RD,
› skolaudované nebytové priestory nehnuteľnosť je svojou povahou určená na bývanie, musí mať charakter bytu

mBank

Ako založená nehnuteľnosť môže slúžiť len nehnuteľnosť uvedená v skupine štandardné a neštandardné, iné nehnuteľnosti Banka do  zálohu neakceptuje.

Štandardné nehnuteľnosti (LTV max 100% *) (*LTV nad 90% je možné iba v prípade účelov REF24/REF bez navýšenia nad zákonom povolenú hranicu)
› bytová jednotka do 150 m2
› rodinný dom do 300 m2

stavebný pozemok do 5 000 m2. Doloženie územne plánovacej informácie, územného rozhodnutia alebo  súhlasu, stavebného povolenia či ohlášky, že ide o pozemok určený k výstavbe RD alebo rekreačného objektu vhodného k celoročnému využívaniu. Pozemok musí mať vybudované inžinierske siete, pokiaľ ich vybudovanie nie je predmetom financovania (sieťami sa rozumie min. voda a elektro). U pozemkov mimo zastavané územie (napr. pole) je nutné, aby mali pred čerpaním skolaudované všetky siete a vydané stavebné povolenie ku komunikácii (žiadateľ  dokladá do 26 mesiacov od schválenia mHypotéky kolaudáciu komunikácie).

Neštandardné nehnuteľnosti (LTV max 80% pri účelovej mHypotéke) 
› bytová jednotka nad 150 m2
› rodinný dom od 301 – do 500 m2
› apartmán v kúpeľnej/rekreačnej oblasti do 150 m2
› rekreačný objekt vhodný k celoročnému využívaniu 60 - 200 m2
› nebytové priestory do 100 m2 (V rámci nebytových priestorov je možné akceptovať tiež ateliér využívaný k bývaniu umiestnený v nadzemnom podlaží a kolaudovaný ako nebytový priestor z dôvodu osvetlenia.)
› stavebný pozemok 5 001 - 1 ha (Rovnaké podmienky ako pri štandardných nehnuteľnostiach.)

OTP Banka

V prípade, ak chce klient kupovať byt alebo dom, u nás nemôže založiť polia, lúky, orné pôdy či lesy. Ak by chcel klient kupovať polia, lúky,
orné pôdy či lesy, môže ako záložné práva použiť byt či RD.

Oberbank

Ako predmet zabezpečenia nemôže slúžiť:
› nevysporiadané parcely označené ako „E“
› orné pôdy, lesy, lúky
› nehnuteľnosti nevysporiadané (napr. nezapísané drobné stavby a pod.)
› nehnuteľnosti bez zabezpečeného prístupu.

Ako predmet zabezpečenia v prípade pozemkov môžu slúžiť stavebné pozemky určené na individuálnu výstavbu.

Poštová Banka

Pokiaľ nie je pozemok evidovaný ako stavebný, nevieme ho akceptovať.

Slovenská sporiteľňa

Stavebný pozemok určený na výstavbu nehnuteľnosti, kde je vydané tzv. UPI (územno-plánovacia informácia).

Tatra Banka

Nemôže, ak ich chce zakladať samostatne  len stavebné pozemky, resp. aj pozemky kde je UPI na rodinné domy.

VÚB Banka

Ornou pôdou sa dá ručiť, ale jedine, že má klient UPI, ktoré slúži na výstavbu RD.

UniCredit Bank

Žiaľ, v tomto prípade ako dodatočné zabezpečenie pozemky bez stavebného povolenia neakceptujeme.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram