Späť na zoznam noviniek

TAKMER ROK NA SCÉNE. NAJRADIKÁLNEJŠÍ KROK V OBLASTI EURÓPSKYCH REGULAČNÝCH ZÁKONOV: MiFID II

4. marca 2019

V tomto roku zasiahla finančných sprostredkovateľov smršť noviel naprieč celým trhom. Najväčším problémom paradoxne nie je novela Zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ale novela Zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, ktorá rieši legislatívne prevzatie Smernice EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II) vrátene jej delegovaných nariadení a predpisov. Tá totiž sprostredkovateľov v sektore kapitálového trhu zaťažila nárokmi, aké vyplývajú pre obchodníkov s cennými papiermi.

Zmeny zákona o cenných papieroch sa týkajú prakticky všetkých finančných inštitúcií – bánk, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, obchodníkov s cennými papiermi ako aj ich distribučných kanálov a finančných agentov. Prinášajú prísnejšie pravidlá, ale najmä výrazne zvýšené náklady – vyšší rozsah činností, zavedenie nových elektronických systémov, detailnej evidencie obchodov, vyššie náklady na zabezpečenie vykazovacích činností, monitorovanie telefonických hovorov,...

Dôležité je povedať, že nové pravidlá zastihli členské štáty (aj finančné inštitúcie a finančných sprostredkovateľov) nepripravené. Samotné centrálne banky častokrát nemajú odpovede na niektoré praktické otázky aplikovania požiadaviek smernice.

 Čo je cieľom?

Prijatie regulácie investičných služieb MiFID II bolo reakciou na finančnú krízu. Európska únia chce predísť opakovaniu problémov, ktoré viedli k vzniku tej v roku v roku 2007. Cieľom nových pravidiel je preto zaistiť efektívnejšiu ochranu investorov, zabezpečenie transparentnosti obchodovania a usmerniť obchodovanie so všetkými finančnými nástrojmi. Finančný priemysel tak zažíva jednu z najzásadnejších zmien regulačnej legislatívy v histórii. Na veľkú časovú a finančnú náročnosť spojenú s novými opatreniami sa sťažujú aj zástupcovia európskych finančných inštitúcií. Podľa odhadov Združenia nemeckých bánk stála príprava na MiFID II len v rámci nemeckého bankového sektora 1 miliardu USD. Medzi krajinami, ktoré spustili  aplikáciu nových predpisov v praxi už 3. januára 2018 sú najväčšie členské štáty ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia ale aj Slovensko.

 Rovnaké podmienky

Pre finančné trhy je najdôležitejšie ekvivalentné nastavenie. Bez toho, aby boli podmienky nastavené rovnako  aj na ostatných dôležitých trhoch hrozí, že európska smernica MiFID II naruší obchodovanie v tých krajinách, ktoré reguluje a spôsobí nižšiu konkurencieschopnosť európskych krajín voči svetu. Zvyšovanie finančnej aj byrokratickej záťaže môže ohroziť hlavne menších obchodníkov s cennými papiermi a finančných agentov. Spoločnosti, ktoré nemajú za sebou dostatočne kvalitné personálne a právne zázemie, budú mať vážny problém. Mnoho samostatných finančných agentov môže byť nútených odovzdať svoju licenciu a prejsť pod silnejšieho hráča na trhu ako podriadený finančný agent.

 Informácie pre klienta

Dôležitou problematikou v rámci MiFID II sú informácie poskytované klientovi. Investičná spoločnosť musí konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov a dodržiavať najmä všeobecné zásady ochrany investora a zásady informovania klientov ako aj princípy, na ktorých je založené posudzovanie vhodnosti a primeranosti klienta. V praxi je otázka informácií poskytovaných klientovi častokrát spojená s témou marketingovej komunikácie.

Čo teda môžeme klientovi povedať?

Cieľom marketingovej komunikácie je propagácia investičných služieb a aktivít investičnej spoločnosti. Marketingové materiály adresované klientom alebo potenciálnym klientom musia byť jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Všetky informácie sa musia poskytnúť v zrozumiteľnej forme a takým spôsobom, aby klienti mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby a konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja, aby následne mohli prijať investičné rozhodnutie. Na žiadosť klienta musí byť investičná spoločnosť schopná poskytnúť rozpis nákladov a poplatkov obsahujúci jednotlivé položky, ktoré boli klientovi účtované. Tieto informácie musí inštitúcia poskytovať pravidelne, najmenej raz za rok.

 Investičné poradenstvo

V prípade, že sa poskytuje investičné poradenstvo, je finančný agent povinný klienta informovať, či sa poskytuje na závislom alebo nezávislom základe. Rovnako je povinný informovať ho o rozsahu analýzy finančných nástrojov, ktorá tvorí podklad pre poskytovanie investičného poradenstva, najmä či škála finančných nástrojov braných do úvahy pri vypracúvaní analýzy je obmedzená na finančné nástroje emitované alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby s danou spoločnosťou alebo iné právne alebo hospodárske vzťahy. Dnes už rovnako nestačí vypísať klasický investičný dotazník. Finančný agent v rámci investičného poradenstva musí s klientom prejsť test primeranosti a vhodnosti. Teda predtým, ako klientovi poskytne informácie o konkrétnom investičnom nástroji, je povinný zistiť, či je tento pre klienta primeraný a následne vhodný. Toto je len zlomok z relevantných tém pre nastavenie procesov spoločnosti na novú právnu úpravu.

V skutočnosti si MiFID II vyžiadal rozsiahle zmeny procesov, nové nastavenie vnútorných politík spoločnosti a prispôsobenie IT systémov. Tieto opatrenia mali a budú mať za následok vynaloženie značného objemu finančných prostriedkov, čo môže predstavovať pre menšie investičné spoločnosti veľký problém. Vyvstáva preto otázka – čo je naozaj cieľom aplikácie MiFID II? Pre poskytovateľa investičného poradenstva novela predstavuje obrovskú časovú aj administratívnu záťaž, pre samostatného finančného agenta nové úlohy (rozšírené reportovanie, monitorovanie telefonických hovorov, nový systém vyhodnocovania rizikového profilu klienta a jeho každoročné prehodnocovanie,...) a pre menšie finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby môže byť zavedenie novely likvidačné. K zníženiu počtu hráčov na finančnom trhu určite príde.

 A čo klient?

Pred uskutočnením investičného rozhodnutia je nútený prečítať desiatky strán dokumentov, tzv. predzmluvnej dokumentácie a vyplniť rozsiahly investičný dotazník a v ňom test primeranosti a vhodnosti. Musí si častokrát vypočuť a podpísať prijatie informácií, o ktoré sám ani nestojí a v praxi neraz aj odmieta prečítať. Nová legislatíva je teda nielen záťažou pre finančnú inštitúciu, finančných agentov, ale aj pre klientov samotných. Otázkou je, či vyššia záťaž na všetkých stranách prinesie naozaj deklarované zvýšenie ochrany práv spotrebiteľa. Z praxe sa zdá, že to bude skôr naopak a klient stratí možnosť podať sťažnosť, nakoľko na viacerých papieroch podpíše, že všetkému rozumie a všetko akceptuje. A ruku na srdce – kto z nás naozaj poctivo študuje niekoľko desiatok strán odborných textov, obchodných podmienok a iných materiálov, keď si chce uložiť peniaze alebo odkladať 20 EUR na dôchodok?

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram