Späť na zoznam noviniek

Sporný návrh zákona o dani z poistenia?

3. apríla 2018

Nie je to tak dávno (1.1.2017), čo ministerstvo financií zaviedlo nepopulárny 8% odvod  z poistného z neživotných poistení. Už vtedy bol predmetom mnohých polemík, a to kvôli jeho ústavnosti, systémovosti a efektívnosti.

Ani nie rok po jeho zavedení sa začali debaty o novej forme zaťaženia poisťovní, a síce o dani z poistenia, ktorá by mala nahradiť „odvod z poistného“ (ten zostane zachovaný len pri povinnom zmluvnom poistení). „Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia by mala od októbra tohto roka podliehať novej dani vo výške od dvoch  do ôsmich percent. Poisťovací sektor pritom očakával, že daň sa bude týkať iba neživotného poistenia, bude podľa možností jednotná a čo najmenej administratívne náročná. Daň z poistenia má mať charakter nepriamej dane a majú ju vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré ju vyberú od klientov v poistnom,“ vysvetľuje Ing. Zuzana Zedníková, odborný garant a COO, DELUVIS. Návrh zákona je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní a Slovenská asociácia poisťovní zverejnila svoje pripomienky.

Čo sú momentálne sporné body?

 Zdanenie poistenia je štandard v EÚ

Rôzne štáty majú k zavedeniu zdanenia rôzne motívy. Spoločným znakom však je, že daň z poistného slúži k istému účelu alebo je kompenzovaná inými systémovými opatreniami. Napríklad, ak je zavedená daň zo životného poistenia, neexistuje daň z jeho výnosu.

Náhrada poistného odvodu

Navrhovaná daň má nahradiť neefektívny odvod z poistného z neživotného poistenia.

Rozšírenie povinnosti platiť odvod z povinného poistenia aj na všetky dobrovoľné neživotné poistenia bolo samo o sebe protiústavné. Hlavným dôvodom bola retroaktivita. Z toho dôvodu bol nakoniec odvod zavedený iba na poistné zmluvy, ktoré boli uzavreté po 1.1.2017 a vôbec sa netýkal životného poistenia. „Návrh zákona, tak ako bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, počíta so zavedením celoplošnej dane na všetky poistenia, teda aj na životné a na všetky zmluvy, teda aj na tie staré. Ministerstvo tiež navrhuje rôzne sadzby dane pre jednotlivé odvetvia, ktoré spôsobia najmä aplikačné problémy, napr. samostatné úrazové poistenie bude posudzované inak ako pripoistenie v životnom poistení,“ približuje Zuzana Zedníková.

Súlad s Ústavou Slovenskej republiky

Keďže daň sa má uplatňovať na všetky zmluvy, aj na uzavreté pred účinnosťou zákona, vznikne nová daňová povinnosť, ktorá v čase uzatvorenia zmluvy nebola známa, čím sa pre jednu zmluvnú stranu stane nevýhodná. Pre klienta alebo poisťovňu, podľa toho, na koho ťarchu sa daňová povinnosť bude realizovať.

Konkurencieschopnosť

Zavedením dane na životné poistenie sa výrazne zníži konkurencieschopnosť voči investičným produktom ostatných subjektov finančného trhu (dôchodkové sporenie, podielové fondy,...).

Administratívne náklady

Poisťovniam vzniknú so zavedením novej dane a jej členením náklady na zmenu IT systémov, s prekalkulovaním cien poistných produktov, s úpravou poistných zmlúv,... Tieto náklady nie je možné momentálne ani kvantifikovať.

Možné negatívne dôsledky zavedenia dane pre spotrebiteľa:

  • Spotrebiteľ bude v oblasti životného poistenia zdanený trojnásobne – poistenie platí zo zdaneného príjmu, zdanený je jeho výnos z poistenia (sporenia) a navyše má zaplatiť aj daň z plateného poistného.
  • V oblasti neživotného poistenia si spotrebiteľ rovnako platí poistné zo zdaneného príjmu a za svoje zodpovedné správanie si navyše zaplatí daň z poistenia.
  • Daň z poistného si spotrebiteľ (občan) na rozdiel od právnickej osoby nemôže odpočítať zo základu dane.

Možné negatívne dôsledky zavedenia dane pre sektor poisťovníctva:

  • Zníženie záujmu o poistenie.
  • Obmedzenie investícií do vývoja a IT.
  • Zhoršenie konkurenčného postavenia voči ostatným subjektom finančného trhu.

Nová daňová povinnosť by možno bola akceptovateľnejšia, ak by účelovo získané finančné prostriedky boli určené na prevenciu, prípadne odstraňovanie následkov poistných udalostí. Bez toho je daň z poistenia len ďalším príjmom štátneho rozpočtu a poistenie sa tak stáva luxusom. „Na druhej strane, konkurenčný boj medzi poisťovňami v snahe udržať cenu čo najnižšie môže priniesť zníženie rozsahu poistného krytia, a teda menej kvalitné služby. Rovnako sa klient môže rozhodnúť poistiť sa na nižšiu poistnú sumu, alebo sa nepoistiť vôbec, čo je na škodu veci, keďže poistenie je základnou nutnosťou ochrany majetku a zdravia,“ dodáva na záver Ing. Zuzana Zedníková, odborný garant a COO, DELUVIS.

 

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram