Späť na zoznam noviniek

PRÁCA ZA HRANICAMI, HYPOTÉKA DOMA

7. septembra 2021

Príjmy zo zahraničia pri poskytovaní hypoték, síce patria na Slovensku medzi okrajovo využívané spôsoby dokladovania príjmu, no patria k neoddeliteľnej súčasti hypotekárnych procesov. Dnes sa nedá určiť banka, ktorá je pre žiadateľa pracujúceho v zahraničí všeobecne najlepšia. Pri výbere banky je pre klienta kľúčových niekoľko faktorov, ktoré je nevyhnutné v procese vyhodnotiť tak, aby bolo klientovi zabezpečené adekvátne financovanie podľa jeho predstáv.

Pre veľkú väčšinu bankových inštitúcií je dôležité vedieť, v akej krajine klient pracuje, zároveň sa skúma aj mena, v ktorej má klient vyplácaný príjem. Pre klienta je ideálny stav, ak pracuje v rámci členských krajín EU a poberá príjem v eurách. Táto podmienka je určitým štandardom každej z bánk. Samozrejme, sú aj prípady, kedy klient pracuje na inom kontinente, a poberá príjem v inej mene. Neznamená to, že by klient nebol pre účely hypotekárneho financovania neakceptovateľný, no skúmanie príjmov je v takomto prípade o to dôslednejšie. Navyše túto požiadavku dokáže spracovať iba zopár bánk.

Pri dokladovaní príjmov zo zahraničia je veľmi dôležitá aj doba, od ktorej klient u daného zamestnávateľa pracuje. Pri príjmoch v rámci SR vedia banky s klientom pracovať už po skončení trojmesačnej skúšobnej doby prostredníctvom overenia dopytov zo Sociálnej poisťovne. Pre klientov pracujúcich v zahraničí sú podmienky o poznanie prísnejšie, a vo všeobecnosti platí, že minimálna dĺžka trvania zamestnania v zahraničí by mala byť minimálne 6 resp. 12 mesiacov. Samozrejme, klient by v čase žiadania zároveň nemal byť v skúšobnej dobe a mal by mať podpísanú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

Pri žiadosti o hypotekárny úver s dokladovaním príjmu zo zahraničia sa banke okrem štandardných dokladov súvisiacich so spracovaním žiadosti predkladajú aj výpisy z účtu, na ktorý žiadateľ poberá príjem za obdobie 6 mesiacov, výplatné pásky za obdobie 6 mesiacov, potvrdenie o príjme na tlačive príslušnej banky s platnosťou maximálne 30 dní, pracovnú zmluvu v slovenčine, prípadne angličtine, češtine alebo nemčine. Ak je pracovná zmluva v inom jazyku, ako banka akceptuje, je možné banke pre posúdenie predložiť aj úradne overený preklad pracovnej zmluvy, ktorý sa priloží k originálnej pracovnej zmluve.

Najčastejším príjmom Slovákov zo zahraničia, je veľmi populárna práca opatrovateľov v Rakúsku. Tento typ príjmu je v mnohých prípadoch veľmi špecifický, nakoľko sa často líši spôsob, akým má klient nastavený zmluvný vzťah so zamestnávateľom. Banky dlhodobo evidujú častý záujem o úverové produkty práve s dokladovaním príjmu z opatrovateľskej činnosti v Rakúsku. Preto majú často mnohé banky veľmi špecifické pravidlá pre posúdenie žiadosti o úver z tohto typu zamestnania. V priebehu rokov sa zamestnanie opatrovateľa v Rakúsku stalo pre banky akýmsi štandardom, ktorý sa často vymyká ostatným pravidlám súvisiacich s dokladovaním príjmu zo zahraničia.

V ojedinelých prípadoch sa pri spracovaní stretávame aj so situáciami, kedy je žiadateľ o hypotekárny úver dlhodobo odcestovaný za hranicami Slovenska. Nie je preto možné sa s klientom riadne stretnúť, či už pre podpisovanie úverovej dokumentácie alebo pridružených dokumentov. V podobných prípadoch je pre klienta možnosť splnomocnenia osoby na Slovensku pre spomínané právne úkony. Zväčša býva človek splnomocnený pre podobné úkony rodinný príslušník či hypotekárny poradca.

 

Pozreli sme sa, aké sú kontrétnejšie podmienky v jednotlivých bankách na Slovensku:

 

ČSOB

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje príjem v týchto menách: CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, PLN, RON, SEK, USD.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak pochádza z členských štátov Európskej únie:

 • Ak klient nie je v skúšobnej ani výpovednej lehote,
 • Ak pracovný pomer je na dobu neurčitú alebo určitú (ak je pracovný pomer u jedného zamestnávateľa dohodnutý na dobu min. jeden rok, alebo už bol aspoň jedenkrát obnovený) a v čase podania žiadosti o úver trvá minimálne 6 mesiacov,
 • Príjem z podnikateľskej činnosti akceptuje banka len z Českej republiky,
 • Sociálne transfery, t.j. rodinné prídavky, rodičovské príspevky, dôchodky, atď. akceptuje ČSOB len z Českej republiky.

Príjem zo zahraničia akceptuje banka vo výške max. 85 % z vypočítaného čistého príjmu.

Maximálna výška úveru pri príjme zo zahraničia v prípade rezidentov SR je maximálne 80 % z hodnoty zabezpečenia, v prípade nerezidentov max. 70 % z hodnoty zabezpečenia.

Od 10.6.2019 banka neakceptuje príjem zo zahraničia pri úvere na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Akceptuje príjem ako živnostník - opatrovateľka v Rakúsku.

Požadované doklady:

 • Výpis z rakúskeho živnostenského oprávnenia (živnosť musí trvať nepretržite v uplynulom zdaňovacom období minimálne 6 mesiacov a musí trvať aj naďalej),
 • Výpis z konta sociálneho poistenia o platbách do Sociálnej poisťovne v Rakúsku,
 • Opatrovateľská zmluva (uzatvorená s osobou, o ktorú sa opatrovateľ stará),
 • Úplné výpisy z účtu, kde je zasielaný príjem žiadateľa o úver za posledné 3 mesiace,
 • Daňové priznanie podané v SR, kde sú zahrnuté aj príjmy z Rakúska.
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

mBank

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania je 6 mesiacov.
Max. výška úveru pri príjme zo zahraničia v prípade rezidentov SR je max. 80 % z hodnoty zabezpečenia.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Banka akceptuje prijem opatrovateľky zo zahraničia (občan SR nie cudzinec) pri nasledovných podmienkach:

 • Je vykonávaný na slovenskú živnosť po dobu aspoň 12 mesiacov a to nepretržite,
 • Ak je práca vykonávaná na trvalý pracovný pomer v zahraničí, musí pomer trvať aspoň 6 mesiacov,
 • Príjem musí byť striktne v EUR mene a zasielaný na účet,
 • Na krajine nezáleží.
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

OTP

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania je 6 mesiacov a príjem musí byť vyplácaný v eurách.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí
 • Akceptuje príjem ako živnostník - opatrovateľka v Rakúsku.
 • Akceptuje 100 % príjmu (základ dane: daň/12).

Požadované doklady:

 • Potvrdenie o výške daňovej povinnosti,
 • Fotokópia daňového priznania a výkazov za posledné ukončené zdaňovacie obdobie zo SR,
 • Výpis z účtu za posledných 6 mesiacov (zahrňujúce všetky transakcie na bežnom účte) ak mzda nie je pripisovaná na účet v OTP,
 • Pracovná zmluva (zmluva s agentúrou, obcou, FO).
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

Oberbank

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahra ničia

Banka akceptuje len príjem z Rakúska a Nemecka (ostatné krajiny na výnimku).

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania sú 4 mesiace a príjem musí byť vyplácaný v eurách.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Banka neuviedla stanovisko.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

Poštová banka

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.
Ak je vyplácaný príjem v inej mene ako EUR, je potrebná konzultácia k akceptácii.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak zamestnanec v zahraničí má neprerušovaný pracovný pomer minimálne 6 ucelených mesiacov, na dobu neurčitú a vyplatené príjmy na bankový účet za minimálne 6 mesiacov, nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za minimálne 2 mesiace, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej lehote, zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť minimálne 12 mesiacov.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Banka akceptuje príjem ako živnostník opatrovateľka v Rakúsku (činnosť opatrovateľky vykonáva minimálne 18 mesiacov, príjem má vyplácaný na bankový účet).

Doklady potrebné k posúdeniu:

 • Zmluva s agentúrou alebo s opatrovanou osobou,
 • Potvrdenie o založení živnosti v Rakúsku - iba v prípade, ak je zmluva s agentúrou uzatvorená menej ako 24 mesiacov alebo vždy ak je uzavretá zmluva priamo s opatrovanou osobou (bez agentúry),Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane, nie staršie ako 30 dní (originál),
 • Výpisy z účtu žiadateľa preukazujúce pravidelné príjmy z podnikania za obdobie medzi podaním posledného Daňového priznania a posúdením žiadosti o úver, minimálne však za posledných 6 mesiacov (tzn. ak napr. podával Daňové priznanie 28.02.2021, požaduje výpisy z účtu za 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021).
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Štandardne banka neakceptuje. Individuálne posúdenie v prípade, že by to nebol jediný účastník úveru s príjmom. V takom prípade bude banka potrebovať podklady k príjmu ako pracovnú zmluvu, či je to opakovaná sezónna práca, potvrdenie o príjme, výpisy z účtu (6 mes.).

 

Prima Banka

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje len príjem v EUR.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania je 12 mesiacov a príjem musí byť vyplácaný v eurách.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Banka akceptuje príjem na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie - druh slobodného povolania.

Klient výšku svojho príjmu vydokladuje predložením:

 • Potvrdenia o výške daňovej povinnosti z daňového úradu v SR na tlačive Prima banky, pričom na tlačive je aj potvrdenie osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva o aktuálnych tržbách v aktuálne prebiehajúcom zdaňovacom období.
 • V prípade, že je klient SZČO, tak klientova živnosť/slobodné povolanie musí trvať minimálne 12 mesiacov a živnosť/slobodné povolanie musí byť aktívna, t. j. nesmie byť prerušená, pozastavená alebo ukončená. Predložené Potvrdenie musí zachytávať aspoň 6 mesiacov činnosti v predchádzajúcom zdaňovacom období.
 • Klientov príjem akceptujú zo základu dane uvedeného na predloženom potvrdení alebo ako 10 % z klientových tržieb uvedených na predloženom potvrdení (riadok Príjmy spolu z podnikania, z inej zárobkovej činnosti).
 • Pri príjme zo zahraničia musí žiadateľ dokladovať daňové priznanie podané na území SR a musí spĺňať všetky vyššie uvedené podmienky.
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

Slovenská sporiteľňa

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje každú menu, ktorá je na kurzovom lístku. V prípade USD je príjem posudzovaný individuálne.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania je 13 mesiacov. Klientovi môže byť ponúknuté maximálne 80 % financovanie.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Banka akceptuje príjem opatrovateľky v Rakúsku.

Povinné doklady:

 • Fotokópia daňového priznania FO typ B, v ktorom sú zahrnuté príjmy z Rakúska,
 • Výpis z rakúskeho Živnostenského registra (Gewerberegisterauszug - názov voľnej živnosti je Opatrovateľstvo/Personenbetreuung),
 • Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane (pre fyzické osoby),
 • Výpis z platobného účtu za posledný mesiac, na ktorý subjekt prijíma platby v súvislosti s posudzovaným príjmom z podnikania alebo iný doklad preukazujúci aktuálnosť príjmu/ obratov (napríklad denné závierky z elektronickej registračnej pokladnice,
 • Zmluvy uzatvorené s treťou stranou, faktúry, pokladničné doklady potvrdzujúce uhradenie faktúr a pod.,
 • Aktuálny výpis z konta sociálneho poistenia (Kontoauszug) o platbách do Sociálnej poisťovne (SVA Sozialverzisicherunganstalt) za posledný štvrťrok,
 • Doklad o zaplatení poistného (napr. výpis z účtu, príkaz na úhradu), stanoveného podľa posledného aktuálneho štvrťročného výpisu z konta sociálneho poistenia (Kontoauszug).
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Na individuálne posúdenie (výnimku), pričom musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Pracovný pomer v čase žiadosti existuje (nie je možné príjem akceptovať v mimosezónnom období),
 • Klient potvrdením od zamestnávateľa, prípadne pracovnými zmluvami zdokladuje, že je u aktuálneho zamestnávateľa zamestnaný minimálne v 3. cykle za sebou,
 • V aktuálnom cykle je zamestnaný minimálne jeden ukončený mesiac a mzdu má vyplatenú na účet (výplatné pásky a výpisy z účtu je potrebné predložiť už za aktuálny cyklus).
 • Pri výpočte priemerného čistého mesačného príjmu je potrebné zohľadniť aj mesiace, počas ktorých klient príjem nepoberá (mimosezónne mesiace). Príjem sa teda vždy prepočítava za obdobie 12 mesiacov: Priemerný čistý mesačný príjem = celková suma vyplatených čistých príjmov za sezónu/12 mesiacov.

 

VÚB

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje príjmy v mene týchto krajín: Austrália, Európska únia, Kanada, Nórsko, Nový Zéland, Švajčiarsko, USA, Veľká Británia.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania je 6 mesiacov, pričom ak je klient zamestnaný menej ako 6 mesiacov, príjem sa za odpracované obdobie delí 6 mesiacmi. Klientovi môže byť ponúknuté maximálne 80 % financovanie z hodnoty zabezpečenia.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Banka akceptuje príjem zdravotnej sestry (opatrovateľky) v Rakúsku (ide o príjem z podnikania zo zahraničia) za týchto podmienok:
Podnikanie v Rakúsku v oblasti poskytovania zdravotníckej služby trvá minimálne 2 roky,
Príjem je zasielaný na účet.

Potrebné doklady:

 • Daňové priznanie v SR za obdobie posledného kalendárneho roka,
 • Potvrdenie o výške daňovej povinnosti v SR za posledné 2 roky,
 • Živnostenský list.
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

UniCredit Bank

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka akceptuje príjem v týchto menách: EUR, CZK, GBP, HUF, PLN.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania je 6 mesiacov a klient nie je v skúšobnej ani vo výpovednej dobe.

V prípade doby neurčitej a príjme v eurách banka akceptuje 90 % príjmu; v prípade doby neurčitej a príjme v inej mene banka akceptuje 70 % príjmu.

V prípade doby určitej u toho istého zamestnávateľa musí byť pracovná zmluva (vrátane dodatkov) uzatvorená na dobu minimálne 24 mesiacov a viac a do konca platnosti tejto zmluvy, resp. dodatkov ostáva viac ako 2 mesiace.
V prípade doby určitej u dvoch po sebe idúcich zamestnávateľov musí byť súčet doby určitej minimálne 36 mesiacov (vrátane dodatkov).

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

Banka akceptuje prijem opatrovateliek z Rakúska.

Potrebné doklady:

 • Výpis z bankového účtu žiadateľa s pripísanou mzdou za posledné 3 mesiace,
 • Pracovná zmluva (Werkvertrag űber Leistungen in der Personenbetreuung),
 • Výpis zo živnostenského registra v Rakúsku (Auszug aus dem Gewerberegister), obsahujúci predmet činnosti Opatrovateľstvo (Personenbetreuung).
Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

 

Tatra Banka

Akceptácia príjmu v cudzej mene

Banka preferuje príjem v EUR, avšak nevylučuje individuálne posúdenie jednotlivých prípadov.

Akceptácia príjmu zo zahraničia

Príjem zo závislej činnosti štandardne banka akceptuje ak minimálna doba zamestnania je 6 mesiacov. Príjem musí byť vyplácaný v eurách a jeho min. výška je 750 EUR.

Akceptácia príjmu opatrovateliek v zahraničí

V prípade ak ide o opatrovateľku v zahraničí, banka akceptuje iba ako zamestnanecký pomer v zahraničí.

Akceptácia príjmu zo zahraničia - sezónne práce

Banka neakceptuje.

 

Mgr. art. Peter Halík, Manager DELUVIS

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram