Späť na zoznam noviniek

PETER JANUŠEK: NIE JE BOND AKO BOND. A VÝNOS AKO VÝNOS

19. júna 2019

Výraz, ktorý mnohým pripomína novelu Iana Fleminga – James Bond, je jedným zo základných pojmov na finančnom trhu. Zistite o ňom všetko, čo potrebujete vedieť.

Toto anglické slovo môžeme do slovenčiny preložiť ako dlhopis (obligácia). V slovenskom zákone je dlhopis definovaný ako cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť. Túto skupinu cenných papierov môžeme rozdeliť podľa rozličných kritérií. Najčastejšie rozdeľujeme dlhopisy podľa eminenta (štátne, firemné, bankové), podľa spôsobu stanovenia kupónu (fixné, premenlivé, bez kupónové), typu zabudovanej opcie (callable, putable, konvertibilné) alebo doby do splatnosti.

Do centra nášho záujmu sa dostali momentálne dva typy podnikových dlhopisov. Podnikové dlhopy s pevným kupónom (plain vanilla) a s dlhopy, ktoré nevyplácajú žiadny kupón (zerobond). Hlavným rozdielom týchto dvoch typov je časovanie cash flow. Kým kupónový dlhopis prináša pravidelný tok v podobe výplaty kupónu (spravidla jeden až dvakrát ročne) a výplatu nominálnej hodnoty pri splatnosti, zerobond má jediný tok smerom k investorovi na konci životnosti cenného papiera. Z toho vyplýva, že jediná možnosť ako môže majiteľ zerobondu dosiahnuť kladný výnos je, že dlhopis nakúpi za nižšiu cenu, ako dostane pri splatnosti. Naopak, pri klasickom dlhopise môže investor realizovať kladný výnos aj v prípade, že ho kúpi za vyššiu ako nominálnu hodnotu. Miera výnosu, ktorá vyrovná rovnicu medzi cenou dlhopisu a budúcimi cash flow, sa pri dlhopisoch nazýva výnos do splatnosti (YTM). Matematicky táto charakteristika nie je nič iné ako vnútorné výnosové percento.

Pri dlhopisoch je charakteristický inverzný vzťah medzi cenou a výnosom dlhopisu. Pokiaľ cena dlhopisu v určitom momente vzrastie, nevyhnutne klesne výnos tohto cenného papiera a naopak. Požadovaný YTM by mal v sebe komponovať výnos štátnych dlhopisov s príslušnou duráciou (vážená doba splatnosti) a keďže ide o korporátne dlhopisy aj kreditnú prirážku. Výnos do splatnosti môžeme považovať za najdôležitejšiu charakteristiku z pohľadu výnosových štatistík. Ďalšími vyjadreniami výnosu sú kupónový výnos (pomer ročného kupónu a nominálnej hodnoty) a bežný výnos (pomer ročného kupónu a trhovej ceny). Všetky tieto druhy výnosu sú zhodné len v jedinom prípade, a to keď je trhová cena dlhopisu 100% z nominálnej hodnoty.

Zdrojmi výnosu pri dlhopisoch sú vo všeobecnosti tri faktory. Plynutie času, pohyb výnosovej krivky a zmena kreditnej prirážky. Plynutie času sa v podmienkach kupónových dlhopisov prejavuje nabiehaním alikvotného úrokového výnosu a  v prípade, ak sa cena dlhopisu líši od 100%, tak aj „pull to par“ efektu. Pri zerobonde je to len „pull to par“ efekt (viď. obrázok).

 

Výplata kupónu môže byť pre určitú skupinu investorov žiaduca, avšak pre určenie výnosu z pohľadu majiteľa dlhopisu je dôležité, ako s takto získaným výťažkom naloží. Vyššie uvedený výnos do splatnosti implicitne predpokladá, že kupón bude reinvestovaný za rovnakých podmienok. Tento predpoklad však nemusí byť realizovateľný a skutočný výnos v rámci viacročného obdobia sa môže výrazne líšiť od YTM.

Ďalším faktorom zaťažujúcim zhodnotenie investovaného kapitálu je daňové zaťaženie. Kupóny od slovenských emitentov podliehajú 19% zrážkovej dani. Veľmi nešťastným riešením v slovenských podmienkach je, že majiteľ zdaní celý kupón bez ohľadu, kedy dlhopis kúpi. Dopad dane z príjmu sa multiplikuje, a preto je ešte výraznejší vo viacročnom horizonte. Tieto efekty nevznikajú pri zerobondoch, pretože nedochádza k výplate kupónov a nevzniká reinvestičný problém.

V neposlednom rade je vhodné, pre zistenie efektívneho zhodnotenia pre investora, zakomponovať do výpočtu poplatky, ktoré sú spojené s nákupom (predajom, ak inštrument nie je držaný do splatnosti) a poplatkami za depozitnú správu, ktoré si obchodníci s cennými papiermi často účtujú za svoje služby.

Výsledkom týchto vplyvov je, že výnos cenného papiera sa bude vždy líšiť od efektívneho zhodnotenia, ktoré dosiahne investor. Toto zhodnotenie bude  v každom momente výpočtu iné (aj keď rozdiely v krátkom časovom okamihu nebudú veľké). Aby sme teda získali exaktnú odpoveď na to, aký je efektívny výnos dlhopisu (pre investora), je nevyhnutné ku každému časovému okamihu spraviť si individuálny prepočet s aktuálnymi vstupnými parametrami.

Peter Janušek, CFA, CIPM, Portfolio manager, Arca Brokerage House

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram