Späť na zoznam noviniek

Nedovoľte dlhom zájsť ďaleko

12. apríla 2018

Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Oddlženie tohto typu je možné u nás od roku 2005 a realizovať sa dá dvomi spôsobmi.

Finančná gramotnosť Slovákov sa zlepšuje, avšak ešte stále plátame jeden úver druhým, prípadne tretím. Problém nastáva, ak výška splátok prevyšuje tretinu nášho príjmu. Komplikácie však so sebou prináša aj strata zamestnania alebo choroba, v dôsledku ktorej nie je možné prácu vykonávať. Osobný bankrot je jedným z riešení, ako sa z nepríjemnej situácie dostať. Oddlženie fyzických osôb je dnes možné realizovať dvoma alternatívami. Spôsob si vyberá samotný dlžník, a to so zreteľom na svoje osobné pomery

a) konkurz– znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie
b) splátkový kalendár– znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára

Ako na to?

Dlžník telefonicky alebo osobne kontaktuje príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci, podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objedná na konzultáciu. Počas nej mu zamestnanci Centra poskytnú potrebné informácie, pomôžu vyplniť formulár žiadosti. Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo fyzickou osobou nepodnikateľom, je oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Na to, aby sa dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky stanovené zákonom, a to:

 • ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa
 • musí byť platobne neschopný (Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.)
 • musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania
 • musí mať poctivý zámer, inak hrozí zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Do šiestich rokov od osobného bankrotu dlžníka majú veritelia právo podať osobitný návrh na súd, ktorým sa môžu domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer.
 • po vyhlásení je nevyhnutné uhradiť preddavok správcovi vo výške 500 eur

Dlžník sa v rámci osobného bankrotu zbavuje svojich dlhov. Existuje však skupina pohľadávok voči dlžníkovi (jeho dlhov), ktorých sa dlžník nezbaví ani počas konania o osobnom bankrote, a teda súdne či exekučné konania o nich naďalej prebiehajú. Tieto pohľadávky sa nazývajú nedotknuté pohľadávky a patria medzi ne napríklad:

 • výživné na dieťa, vrátene príslušenstva takejto pohľadávky
 • zabezpečená pohľadávka (t. j. dlh zabezpečený napríklad záložným právom)
 • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi
 • peňažný trest podľa Trestného konania
 • nepeňažné pohľadávky
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci

Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Dlžník môže znovu požiadať o oddlženie po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Po celý život však bude mať záznam o tom, že vyhlásil osobný bankrot, aj keď sa už nebude nachádzať v úverových registroch. O začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Obchodný vestník je verejne dostupný portál Ministerstva spravodlivosti SR. Tento záznam si o dlžníkovi vie ktokoľvek vyhľadať. Ak ste zamestnaný a bojíte sa vyhlásiť osobný bankrot zo strachu o svoju prácu, vedzte, že osobný bankrot nemôže byť dôvod na ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Je ich veľa

Počet osobných bankrotov na Slovensku je rekordne vysoký. V roku 2014 oň požiadalo 582 osôb, rok na to dovedna 692 ľudí a v roku 2016 bolo číslo osobných bankrotov vyššie o necelé dve stovky. Rok 2017 bol však zlomový. K septembru to bolo 2 390 osobných bankrotov! „Zmenu priniesla novela zákona o konkurzoch a reštrukturalizáciách, ktorá na Slovensku platí od marca 2017. Tá vo veľkej miere zjednodušila vyhlasovanie osobných bankrotov. Tento enormný nárast pripisujeme práve tejto zmene,“ vyjadrila sa Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Bisnode. Cieľom zmien v konkurznom zákone bolo podstatne znížiť náklady spojené s rozbehom procesu oddlženia.

Nenechajte situáciu s dlhmi zájsť až do štádia, keď už nevládzete platiť dlhy a musíte požiadať o osobný bankrot. Naopak, riešte ju konsolidáciou pôžičiek alebo refinancovaním, keď budete splácať len jeden dlh.

 

Osobný bankrot a hypotéka

Na príklade manželského páru, ktorý by žiadal o hypotéku, bol preverovaný vzťah bánk k osobnému bankrotu.

 Príklad:

Manželský pár. Muž je po osobnom bankrote, čiže prebehol konkurz a pod. Po jeho vysporiadaní dlhov, mu chodí na účet solídna mzda, zarába cca 1 800 eur v hrubom, má dobrú prácu a žena má mzdu na úrovni 1 000 -1 200 eur v hrubom. Je tam nejaká šanca, že by im banka schválila približne dva roky po prebehnutí konkurzu hypotéku? Keďže muž sa stále nachádza v úverových registroch. Ale jeho dlhy sú konkurzom vysporiadané?

Odpovede niektorých z bánk:

Oberbank: Nie je šanca, že by banka po dvoch rokoch úver schválila.

 Tatra Banka: Ťažko odpovedať. Odporúčame klientovi navštíviť najbližšiu pobočku a konzultovať možnosti s hypotekárnym špecialistom.

ČSOB: V zmysle zákona o osobnom bankrote je klient v skúšobnej lehote tri roky. Počas nej nesmie porušiť podmienky osobného bankrotu, inak by musel vrátiť všetky záväzky. Po troch rokoch existuje teoretická možnosť, že by požiadal o úver. Finálne rozhodnutie je však možné po komplexnom posúdení a vyhodnotení všetkých rizikových faktorov a je plne v kompetencii schvaľovateľa.

SLSP: Ide o veľmi špecifickú situáciu, pri ktorej budeme vedieť odpoveď až po vyhodnotení žiadosti. Nevieme vopred klientovi odkomunikovať, že mu úver poskytneme, pokiaľ to nepreskúmajú naše interné systémy.

Wustenrot: Bohužiaľ, klientovi nevieme poskytnúť úver, ak bol v osobnom bankrote za posledných päť rokov.

UniCreditBank: Žiaľ, takémuto klientovi nevieme úver poskytnúť, nakoľko existuje lehota, v ktorej má veriteľ do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu právo domáhať sa zrušenia oddlženia podaním návrhu na súd.

 

 

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram