Späť na zoznam noviniek

NA SLOVENSKÝ TRH PODIELOVÝCH FONDOV VSTÚPIL NOVÝ FOND NEHNUTEĽNOSTÍ

27. januára 2020

GOLDSIDE Asset Management v novembri privítal svoj nový fond nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund.

Peter Janiga, predseda predstavenstva GOLDSIDE Asset Management, spolu s ďalšími členmi predstavenstva a pozvanými hosťami popriali novému fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund veľa úspechov a  spokojných investorov v priestoroch Outlook Bar&Lounge hotela Lindner Gallery Central s panoramatickým výhľadom na mesto a bratislavský hrad.

Prečo práve  realitný fond?

„Takýto produkt považujeme za zrozumiteľný pre našich klientov, keďže asi každý vie, že výnos je primárne tvorený nájmom. Reality si vo všeobecnosti držia hodnotu a dosahujú dlhodobé a stabilné výnosy. Našu úlohu  chápeme aj v aktívnej správe portfólia a teda tvorbe pridanej hodnoty pre fond, aj pre klienta.“ vysvetľuje Peter Janiga.

Rodný list fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund

› Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
› Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností 
› Správca: GOLDSIDE Asset  Management, správ. spol., a. s. › Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
› Rizikovo–výnosový profil: 3 (na stupnici od 1 do 7)
› Investičný horizont: minimálne 3 roky
› Vstupný poplatok: maximálne 2%
› Výstupný poplatok: maximálne 1%
› Správcovský poplatok: 1%
› Výkonnostná odplata: 20% z výnosu fondu
› Minimálna investícia: od 20 EUR

Základom sú investície do nehnuteľností
Stratégiou fondu je predovšetkým investovať do kúpy majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Peňažné prostriedky budú investované aj do iných aktív, a to najmä do dlhopisov, podielových listov, cenných papierov a
nástrojov peňažného trhu na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku. Prvou investíciou do fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund je výrobno-logistická hala s administratívou, patriaca realitnej spoločnosti Solčany Properties, a.s., s prenajímateľnou plochou 13 750 metrov štvorcových.

Príchodom nového fondu, prichádza konkurencia

„Lokálny investičný trh ovládajú v podstate tri, štyri subjekty, ktoré tu pôsobia prakticky od jeho vzniku. Chceli sme do tohto prostredia priniesť nový pohľad na investovanie, kde sa na úspechu a neúspechu našich produktov  chceme podieľať spoločne s investormi, čo je na slovenské pomery prevratná vec. Chceme tiež cielene odstraňovať umelé bariéry v dostupnosti investovania, ako sú napríklad neadekvátne vysoké poplatky bez ohľadu na výnos, či príliš komplikované a pre klienta nezrozumiteľné produkty. Veríme, že sa to dá robiť aj inak, pričom dokážu zarobiť všetci,“ bližšie popisuje stratégiu Peter Janiga.

Investujte s GOLDSIDE:

 

Jednoducho
Lebo naša DNA je postavená na zrozumiteľnosti, informačnej  otvorenosti a neustálom  zlepšovaní zákazníckej skúsenosti.

 

Výhodne
Lebo v GOLDSIDE veríme, že je nespravodlivé inkasovať vysoké poplatky za služby s minimálnym prínosom  pre klienta.

 

Spoločne
Lebo uplatňujeme win–win princíp. Ideme do rizika aj do výnosov spoločne s našimi investormi.

 


Tento reklamný dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jeho text nie je právne záväzný. Úlohou tohto dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii na obchodných miestach spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s., a na jej webovom sídle www.goldsidefunds.sk. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky.
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram