Späť na zoznam noviniek

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD.

30. septembra 2019

S pojmom konečný užívateľ výhod ste sa už v minulosti mohli stretnúť. Stačí byť konateľom či spoločníkom v obchodnej spoločnosti alebo mať skúsenosť s investovaním vlastných finančných prostriedkov. Prípadne vám o ňom hovoril finančný agent na osobnom stretnutí. Ak ste konateľom alebo spoločníkom a pojem vám nič nehovorí, mali by ste sa mať na pozore.

Do konca roka 2019 máte totiž zákonom stanovenú povinnosť vykonať zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

Slovenská legislatívna úprava hovorí o konečnom užívateľovi výhod v dvoch zákonoch:

 1. zákon č. 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu alebo skrátene AML zákon, ktorý sa venuje zabraňovaniu „praniu špinavých peňazí“. Teda činnosti, ktorú poznáme z filmov o mafiánskych rodinách.
 2. zákon č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora, alebo aj protischránkový zákon, ktorého názov vznikol na základe nezákonných činností „schránkových firiem“. Zákon sa venuje zriadeniu registra partnerov verejného sektora, v ktorom je možné zistiť, kto je konečným užívateľom výhod zapísaného subjektu. Zisťovanie je dôležité pri subjektoch, ktoré prichádzajú do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov.

Kým protischránkový zákon exaktne nedefinuje kto je konečným užívateľom, zákon o AML presne definuje 2 subjekty:

 1. každá FO, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PO / FO - podnikateľa, alebo združenie majetku,
 2. každá FO, vprospech ktorej PO / FO - podnikateľ, alebo združenie majetku vykonáva obchod alebo činnosť.

Zákon AML ďalej vymedzuje povinnosti, ktoré má podnikateľ vo vzťahu medzi ním a konečným užívateľom výhod. Povinná osoba (napr. účtovník, finančný agent, alebo všeobecne spoločnosť, ktorá má v predmete činností podnikateľské poradenstvo) musí vo vzťahu ku klientovi vykonávať úkony, ktoré sú nasmerované na odhalenie prípadnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Dané úkony nazývame aj pojmom starostlivosť o klienta. Táto „starostlivosť“ zahŕňa hlavne identifikáciu, uchovávanie a aktualizáciu identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod a to buď v listinnej, a / alebo elektronickej podobe. Rozsah údajov na identifikáciu je značne obšírny a zahŕňa meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti. Následne tieto údaje, ako aj podobu FO Povinná osoba overí v doklade totožnosti, a to za jej fyzickej prítomnosti. Dôležitá je aj dĺžka obdobia, počas ktorého má Povinná osoba povinnosť uchovávať získané údaje. Od 15.3.2018 je toto obdobie stanovené v dĺžke trvania postavenia FO ako konečného užívateľa výhod a po zániku tohto postavenia po dobu ďalších 5 rokov.

Tieto povinnosti, vyplývajúce zo zákona o AML, majú primárne za cieľ zamedziť utajovaniu totožnosti páchateľov v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Pri zistení porušenia môže finančná polícia udeliť sankciu až do výšky 1 mil. EUR.

Povinné zapisovanie údajov do OR

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR s účinnosťou od 1. novembra 2018 neplatí iba pre:

 • subjekty verejnej správy,
 • emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • subjekty zapísané vRegistri partnerov verejného sektora.

Ak ste sa nenašli vo vyššie uvedenom zozname, a stále nemáte zapísaných konečných užívateľov výhod v OR, ostáva Vám posledných pár mesiacov. Hlavne v tých posledných týždňoch roku 2019 môže zápis trvať súdom z dôvodu vyššej vyťaženosti dlhšie. Dobrou správou je, že zapísať konečného užívateľa výhod si dokážete aj sami a tento úkon nie je zaťažený súdnym poplatkom. Menej pozitívne je, že je to zložitý a pomerne zdĺhavý proces. Na druhej strane, na trhu je množstvo spoločností, ktoré za poplatok pár desiatok EUR tento zápis vybavia za Vás. Zákon presne vymedzuje osoby, ktoré sa musia zapísať ako koneční užívatelia výhod:

 • FO, ktorá ma priamy / nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na jej základnom imaní najmenej vo výške 25 %,
 • FO, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán alebo jeho člena,
 • FO, ktorá ovláda PO inak ako je uvedené vprvých dvoch bodoch,
 • FO, ktorá má právo na hospodárskom výsledku najmenej vo výške 25 %.

Údaje potrebné k zápisu tvoria meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a súčasne údaje, ktoré odôvodňujú postavenie konečného užívateľa výhod. Údaje je samozrejme potrebné priebežne aktualizovať aby zodpovedali skutočnému stavu.

V prípade, že nestihnete zapísať údaje, resp. podať návrh na zápis do 31.12.2019 registrový súd Vám môže uložiť sankciu až do výšky 3 310 EUR. Rovnaká sankcia Vám hrozí aj v prípade, že súd zistí nezrovnalosti v údajoch medzi návrhom na zápis a skutočnosťou.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram