Späť na zoznam noviniek

KAŽDÝ INVESTOR JE UNIKÁTNY

3. júla 2019

To, čím sa medzi sebou investori líšia, sú najmä reakcie na aktuálne dianie na trhu.  Pri investovaní je dôležité uvedomiť si skutočnosť, že ak pri poklese hodnoty investície nedôjde k jej spätnému predaju, investor neutrpí reálnu, ale len účtovnú stratu (tá môže byť dočasná). Ku skutočnej finančnej strate dôjde vtedy, ak sa investor rozhodne investíciu v danom momente predať.

Aj úspešní profesionálni investori občas podľahnú emóciám. Zväčša ale dokážu prijať racionálne rozhodnutia, ktoré zamedzia zbytočným stratám. Aby investor dokázal správne odhadnúť mieru rizika, ktorú je ochotný podstúpiť a nájsť finančný nástroj, ktorý vyhovuje jeho potrebám a požiadavkám, je potrebné zistiť jeho rizikový profil.

Možnosťou ako zistiť svoj rizikový profil a vybrať tak vhodnú investičnú stratégiu, je vyplnenie investičného dotazníka. Jeho dôležitosť sa veľmi dlho podceňovala, v súčasnej dobe zvýšenej regulácie je však alfou a omegou pre každého obchodníka. Len správnym vypísaním investičného dotazníka môže obchodník určiť rizikový profil klienta a podľa toho mu ponúknuť produkty, ktoré sú pre neho vhodné.

 Dôležité je sa nepreceniť

Pri stanovovaní rizikového profilu je dôležité sa nepreceniť, ale odpovede dôsledne zvažovať. Môže sa totiž stať, že na základe odpovedí v dotazníku obchodník stanoví klientovi dynamický rizikový profil, a ten pri najbližšom prepade trhu spanikári a investíciu opustí. Samozrejme pri tom realizuje stratu a na vine je podľa klienta kto? Predsa obchodník, ktorý mu investíciu sprostredkoval.

Vždy je rozumnejšie (najmä ak klient iba začína s investovaním) začať s konzervatívnejším rizikovým profilom, ktorý sa podľa nadobudnutých skúseností neskôr prehodnotí a prejde k dynamickejšiemu. Bohužiaľ, v praxi často platí, že keď trhy rastú, ľudia majú tendenciu byť viac dynamickí, než v skutočnosti sú. Každý by však mal myslieť na to, že ako rýchlo trhy vedia narásť, ešte rýchlejšie vedia spadnúť. A práve na páde trhov dokážu zarobiť dynamickí investori. Nakupujú aj v čase poklesu, čo im umožní pri opätovnom raste oveľa rýchlejšie pokryť straty z prepadu.

Rizikový profil

Každá spoločnosť pôsobiaca na kapitálovom trhu má možnosť zvoliť si rizikové profily, do ktorých bude klasifikovať svojich klientov. V spoločnosti DELUVIS máme päť rizikových profilov:

KONZERVATÍVNY KLIENT

Konzervatívny klient má zväčša len základné znalosti o finančných nástrojoch, je negatívne naladený voči akémukoľvek riziku a stačí mu minimálny výnos za cenu nízkeho rizika. Nepripúšťa si stratu investície, nakoľko tá by mohla výrazne ovplyvniť jeho finančný rozpočet a zabezpečenie základných potrieb domácnosti. Investuje zväčša peniaze, ktoré sú vopred určené na istý účel a uprednostňuje krátky investičný horizont. Svoje úspory chce len ochrániť pred infláciou a je ochotný akceptovať aj minimálny výnos. Aj konzervatívny investor však pri dostatočne dlhom investičnom horizonte môže mať vo svojom portfóliu i menšiu časť investície rozloženú do akcií.

VYVÁŽENÝ KLIENT

Vyvážený klient už väčšinou má isté znalosti a skúsenosti s investičnými nástrojmi, očakáva primerané riziko a neočakáva nadpriemerné výnosy. Akceptuje len krátkodobé mierne výkyvy hodnoty investície. Má finančné zázemie, vďaka ktorému dokáže pokryť svoje životné potreby aj v prípade krátkodobej straty pravidelného príjmu alebo straty časti investície. Väčšinou investuje finančné prostriedky, ktoré majú vopred daný účel.

DLHODOBÝ VYVÁŽENÝ KLIENT

Osobitná kategória vyváženého klienta, ktorý svojim vzťahom k riziku, úrovňou znalostí a skúseností, preferuje vyšší výnos a vyššiu mieru rizika ako klient konzervatívny, pričom uprednostňuje vyváženú mieru rizika s predpokladom zaujímavého výnosu a je ochotný investovať strednodobo až dlhodobo. Aj tento klient môže mať vo svojom portfóliu časť investície investovanú do rizikovejších aktív ako sú akcie.

RASTOVÝ KLIENT

Rastový klient už väčšinou má skúsenosti s investičnými nástrojmi a má dostatočné finančné zázemie, ktoré mu umožňuje diverzifikovať majetok medzi viaceré finančné nástroje. Ohrozenie prípadnou stratou spôsobenou volatilitou alebo rizikovosťou finančného nástroja nie je pre klienta zásadné a nehrozí mu strata schopnosti pokrývať základné potreby domácnosti. Klient v plnej miere akceptuje väčšinu investičných rizík, je schopný investovať aj na dlhšom investičnom horizonte a je schopný zniesť prípadnú čiastočnú alebo úplnú stratu investície. Finančné prostriedky, ktoré investuje, väčšinou nemajú presne stanovený účel a nepredpokladá, že by investíciu rušil v prípade krátkodobých poklesov.

DYNAMICKÝ KLIENT

Dynamický klient predstavuje osobitnú kategóriu rastového klienta, ktorý má veľmi pozitívny vzťah k riziku alebo nadštandardne dlhý investičný horizont. Väčšinou má nadštandardné finančné zázemie, ktoré mu umožňuje širokú diverzifikáciu majetku medzi viaceré finančné nástroje. Nie je ohrozený prípadnou stratou spôsobenou volatilitou alebo rizikovosťou finančného nástroja. Klient si môže dovoliť uzatvoriť aj špekulatívne obchody s cieľom nadpriemerného zhodnotenia majetku. Klient je ochotný podstúpiť riziko súvisiace s investíciou a je schopný znášať straty. Finančné prostriedky, ktoré investuje, nemajú presne stanovený účel a nepredpokladá, že bude rušiť investíciu aj v prípade dlhodobých poklesov. Klientov cieľ je maximalizovať svoj výnos aj za cenu vyššieho rizika. Portfólio rastového a dynamického investora tvoria predovšetkým akciové fondy, rizikovejšie dlhopisy alebo dlhopisové fondy a časť aj do alternatívnych investícií.

Ing. Zuzana Zedníková

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXXInformácie o spracúvaní osobných údajov
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram