Späť na zoznam noviniek

INVESTOVANIE NA AKCIOVÝCH TRHOCH. BEH NA DLHÉ TRATE? prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.

25. júna 2019

Problematika dlhodobého investovania na kapitálových trhoch je aj dnes v centre pozornosti nielen v oblasti teórie, ale aj hospodárskej praxe. V spojitosti s otrasmi na finančných trhoch v predchádzajúcom desaťročí, ktoré vyústili do globálnej finančnej krízy, sa vo finančnej teórii začali objavovať názory spochybňujúce efektívnosť dlhodobého investovania, osobitne na akciových trhoch.

Táto problematika sa osobitne dotkla penzijných fondov vo svete, ktorých výnosnosť sa po prepade na akciových trhoch dostala do záporných hodnôt. Z toho dôvodu museli čeliť pesimistickým záverom, ktoré sa týkali hlavne dlhodobých portfóliových investícii. V súčasnosti, s očakávaním nástupu novej hospodárskej krízy, opäť ožívajú negatívne názory, ktoré varujú investorov  pri investovaní na akciových trhoch.

Tieto pochybnosti sa spájajú hlavne s tvorbou bublín na akciových trhoch a ich následným prasknutím a pádom, ktorý spôsobil paniku a výrazný pokles cien akcií na svetových trhoch. Túto skutočnosť dokumentuje aj nasledujúca tabuľka, ktorá uvádza maximálne hodnoty akciových indexov dosiahnuté v predkrízovom období (rok 2007) a minimálne hodnoty dosiahnuté počas vrcholu globálnej finančnej krízy v roku 2009. V tabuľke uvádzame maximálne a minimálne hodnoty známych akciových indexov  vybraných krajín (USA – DJIA a S&P 500, Veľká Británia – FTSE,  Nemecko - DAX, Japonsko - NIKKEI), v období globálnej finančnej krízy.

Obdobie DJIA S&P 500 FTSE DAX NIKKEI
2007

max.

14 015

11.10.2007

1 565

9.10.2007

6 724

11.10.2007

8 105

16.7.2007

18 238

18.7.2007

2009

min.

6 547

9.3.2009

683

6.3.2009

3 512

3.3.2009

3 695

5.3.2009

7 137

2.3.2009

Takýto, na prvý pohľad hrôzostrašný, prepad akciových trhov, ktorý predstavoval viac ako 60% pokles,  sa odohral v pomerne krátkom čase (cca 15 mesiacov) a akciový trh sa opäť naštartoval už v roku 2009. Tento rastúci trend s menšími korekciami trval až do roku 2018. Nasledujúci graf znázorňuje vývoj indexu DJIA a časový úsek, kedy došlo k opätovnému dosiahnutiu predchádzajúcej maximálnej úrovne z roku 2007.

Zdroj: vlastné spracovanie

Ako možno sledovať na grafe, americký index DJIA dosiahol úroveň maxima z roku 2007 už na začiatku roku 2013. Inými slovami, po odrazení sa od dna v roku 2009 mu trvalo viac ako tri roky, kým dosiahol predchádzajúcu maximálnu úroveň. Ak investor kúpil akcie na vrchole, v roku 2007, musel čakať  viac ako päť rokov, kým sa cena akcií vrátila na úroveň, za ktorú ich kúpil. Ak však investoval v čase prepadu v roku 2009, investícia sa mu už len zhodnocovala. Slovami významného burzového špekulanta André Kostolányho: „plávajte proti prúdu” alebo „sledujte správanie sa davu a nakupujte vtedy, keď dav spustil paniku a predáva a predávajte vtedy, keď dav nakupuje a je chamtivý.“

Každý portfóliový manažér má aj v súčasnosti možnosť využiť pri konštrukcii investičného portfólia množstvo investičných stratégií, ktoré pri vzájomnej komparácii môžu ukázať vyššiu, či nižšiu efektívnosť.  Osobitne manažéri dôchodkových fondov sú vo výhode aj v tom, že spravujú dlhodobý kapitál s malou potrebou likviditou, resp. s možnosťou túto likviditu dlhodobo plánovať. Všeobecne využívanou stratégiou v rámci investovania dôchodkových fondov je stratégia priemerovania nákladov (cost averaging effect),  ktorá do značnej miery obmedzuje riziko pri prepadoch akciových trhov.  Táto stratégia umožňuje postupné investovanie na základe prísunu kapitálu do fondov v pravidelných intervaloch. Nespornou výhodou tejto stratégie je aj to, že v prípade výrazného poklesu trhu môže fond nakúpiť podstatne lacnejšie a často podhodnotené akcie. Za ten istý finančný obnos môže tak získať väčší počet akcií, čo v nasledujúcich obdobiach pri raste trhu prispieva k vyšším výnosom fondu.

Veľmi obľúbenou stratégiou pre dôchodkové fondy je aj indexovanie, pri ktorom manažér môže zostaviť portfólio kopírovaním skladby príslušného indexu, resp. dnes je možné investovať aj priamo do akcií príslušného indexu pomocou ETF (Exchange Traded Fund). Takáto forma zostavenia a kopírovania trhového portfólia si nevyžaduje vysoké náklady, nie je potrebné realizovať analýzy na trhu, jednoducho stačí kopírovať príslušný index.

V našej vedecko-výskumnej činnosti sme sa tiež zamerali na kvantifikovanie efektov dlhodobého investovania na akciovom trhu v komparácii s konzervatívnym investovaním napr. formou termínovaných vkladov. Vzhľadom na mechanizmus fungovania penzijných fondov ako dlhodobého investora a potreby ich klientov, sme zvolili dva 30-ročné horizonty rokov 1970-1999 a tiež 1980-2009. Ako podkladové aktívum sme zvolili akciový index  S&P 500 a dlhodobé úrokové sadzby v USA. Výpočty predpokladajú, že klient bude mesačne investovať 100 USD (ide teda os stratégiu priemerovania nákladov). Dospeli sme k výsledkom uvedeným v tabuľke:

Časové obdobie 1970-1979 1970-1989 1970-1999
Kumulovaná investícia 12 000 24 000 36 000
Zhodnotenie kumulovanej investície na akciovom trhu v USD 13 598 68 686,28 318 305,25
Zhodnotenie kumulovanej investície na

ročnom termínovom účte v USD

19 252,29 75 050,73 152 928,74

Je logické, že po odpočítaní inflácie budú reálne výnosy menšie, osobitne sa to týka konzervatívneho investovania, kde sa môžu výnosy pohybovať v záporných hodnotách. Ako vyplýva z tabuľky, za obdobie rokov 1970-1999 na akciovom trhu dosiahol investor  viac ako 8-násobné zhodnotenie, kým pri konzervatívnej investícii len cca 4-násobné zhodnotenie. Podobný trend mal aj nasledujúci 30-ročný, omnoho viac turbulentný investičný horizont  rokov 1980-2009.

Časové obdobie 1980-89 1980-99 1980-2009
Kumulovaná investícia 12 000 24 000 36 000
Zhodnotenie kumulovanej investície na akciovom trhu v USD 24 164,26 133 206,28 112 715,29
Zhodnotenie kumulovanej investície na

ročnom termínovom účte v USD

20 867,82 54 636,91 95 062,27

V tomto období výsledky opäť potvrdili vyššie zhodnotenie v prípade akciového trhu, kde sa dosiahlo viac ako trojnásobné zhodnotenie investovaného kapitálu, kým pri konzervatívnej investícii je to cca 2,6-násobné zhodnotenie. Obidva 30-ročné horizonty priniesli pre investorov podstatne vyššie zhodnotenie na akciovom trhu v porovnaní s konzervatívnym investovaním. Druhý 30-ročný horizont (1980-2009) dosiahol v porovnaní s predchádzajúcim intervalom síce nižšie zhodnotenie, ale súvisí to najmä s poslednou dekádou, ktorá priniesla na akciovom trhu dve veľké bubliny, pričom prasknutie tej druhej sa spája  práve s rokmi 2008 a 2009, keď došlo k výraznému poklesu akciového trhu.

Zaujímali nás aj výsledky v iných vyspelých krajinách sveta. Vybrali sme Nemecko a Japonsko a výsledky sme komparovali s USA. Vzhľadom na dostupnosť dát, ako aj neskorší termín vzniku indexu DAX (rok 1986), sme pre uvedené krajiny zvolili 30-ročný horizont rokov 1985-2014. Na nasledujúcom grafe možno sledovať porovnanie konzervatívnej investície a akciového trhu v USA, Nemecku a v Japonsku. Hodnoty sú v USD.

Zdroj: vlastné spracovanie

Z grafu jednoznačne vyplýva, že lepšie sa ako v USA tak aj v Nemecku, darilo investorom na akciovom trhu.  Tieto údaje sú už očistené od inflácie, ktorá ešte v 80.rokoch mala až dvojcifernú úroveň. Paradoxom je aj tá skutočnosť, že nemecký akciový trh dokonca priniesol podstatne vyššie zhodnotenie pre investora ako americký akciový trh.  Osobitnú pozornosť si zaslúži aj sledovanie japonského trhu, kde akciový trh dosiahol slabšie výsledky a nižší stupeň zhodnotenia v porovnaní s konzervatívnou investíciou. Súvisí to aj s dlhodobými problémami japonskej ekonomiky, ktorá sa po prasknutí akciovej bubliny v roku 1989 dostala do hlbokej recesie a až v roku 2016 sa podarilo naštartovať hospodársky rast spolu s rastom akciového trhu. Kým akciový index NIKKEI mal v roku 1989 hodnotu viac ako 38 000 bodov, v súčasnosti (február 2019) je tesne nad úrovňou 20 000 bodov.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram