Späť na zoznam noviniek

GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

14. októbra 2019

Fond ochrany vkladov pozná asi každý Slovák. Klientom dodáva pocit bezpečne uložených peňazí na vkladových účtoch a terminovaných vkladoch. Pozor však na to, že Fond chráni vaše vložené úspory len do výšky 100 000 EUR na jedno rodné číslo v banke. Aj svet investícií má svoj ochranný „fond“. Je ním Garančný fond investícií. Nedajte sa však pomýliť. Nechráni vás pred zlým investičným rozhodnutím a investičným rizikom!

Garančný fond investícií začal vykonávať svoju činnosť v novembri 2002. Sústreďuje peňažné príspevky od obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby.

V rámci jednotlivých členských štátov EÚ je legislatíva takmer jednotná a žiaden obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičné služby nemôže pôsobiť na trhu bez toho, aby nebol zúčastnený v niektorom z členských štátov EÚ v garančnej schéme. Medzi garančnými schémami samozrejme môžu byť rozdiely. Najmä vo výške maximálnej náhrady za nedostupný klientsky majetok.

Fond sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý na vykonanie investičnej služby. Každý obchodník s cennými papiermi, ktorému udelila Národná banka Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný prispievať do Garančného fondu investícií pravidelné príspevky ako časť z poplatkov, ktoré platia klienti.

Pred čím vás teda ochráni?

Garančný fond investícií poskytuje náhradu v prípade, ak by nejaký obchodník alebo jeho zamestnanec zdefraudoval klientsky majetok. Klient tak má istotu, že ak by došlo k sprenevere jeho peňazí, garančný fond ho odškodní.

Klient by vždy mal dobre zvážiť, komu zverí svoje finančné prostriedky. Garančný fond investícií preto na svojich stránkach zverejňuje aktuálny zoznam subjektov, ktoré podliehajú ochrane.

Na koho sa ochrana vzťahuje?

Ochrana  majetku sa týka fyzických osôb, nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a právnických osôb, s výnimkou finančných inštitúcií a obchodných spoločností, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom.

 Vyplácanie náhrad:

Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu maximálne do výšky 50.000 EUR ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným. Čo to znamená?

  • v prípade, ak NBS alebo súd vyhlási neschopnosť obchodníka plniť si svoje záväzky, klientsky majetok sa stáva tzv. nedostupný
  • ak dôjde k nedostupnosti klientskeho majetku, Garančný fond investícií musí oznámiť najneskôr do piatich pracovných dní obchodníkovi začatie, trvanie, miesto a postup vyplácania náhrad
  • obchodník je následne povinný informácie o postupe vyplácania náhrad zverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou, aj vo svojich priestoroch
  • vyplácanie náhrad musí prebehnúť do troch mesiacov a je ním poverená vybraná komerčná banka

Na Slovensku sa ešte krytie neuplatnilo

V prípade nedostupnosti klientskeho majetku, ktorú môže vyhlásiť buď Národná banka Slovenska, alebo právoplatné rozhodnutie súdu, prichádza k spusteniu  mechanizmu výplaty náhrad z Garančného fondu investícií. Na Slovensku sa to však ešte nestalo. Sme jednou z mála krajín v EÚ, kde od roku 2003 neprišlo k poškodeniu klientov zo strany obchodníka s cennými papiermi.

Na záver teda možno skonštatovať, že Garančný fond investícií nekryje a nevracia stratu, ktorá klientovi vznikla z dôvodu nesprávneho investičného rozhodnutia. Odporúčame preto našim klientom dôsledne zvažovať, komu svoje finančné prostriedky zveria.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram