Späť na zoznam noviniek

BANKY SI OPÄŤ POSVIETILI NA HYPOTÉKY. ĽUDIA BUDÚ MUSIEŤ HĽADAŤ ĎALŠIE ZDROJE DOFINANCOVANIA

27. marca 2020

Získať hypotekárny úver vo výške, ktorá sa rovná hodnote nehnuteľnosti, je už takmer nemožné. Bonitným klientom odsúhlasená hypotéka vo výške 90% LTV, no pre bežných ľudí je to v súčasnosti 70% z ceny nehnuteľnosti. Toto percento však začína klesať ešte viac.

Slováci radi bývajú vo vlastnom. Kým v západnej Európe ľudia preferujú skôr nájomné bývanie, u nás je situácia iná. No dovoliť si byt či dom nie je lacné. A tak sme nútení zadlžovať sa. Splácanie úverov však môže byť pre určité skupiny obyvateľstva náročné, preto Národná banka Slovenska neustále sprísňuje podmienky získania hypotekárneho úveru. Chce tak zabrániť možnej hypotekárnej bubline a veľkej zadlženosti obyvateľstva.

Jednou z už aplikovaných možností je postupné znižovanie výšky hypotekárneho úveru. Čoskoro sa budú musieť žiadatelia popasovať s novou hranicou, a to 60% LTV. To znamená, že ak nehnuteľnosť stojí 200 000 eur, banka schváli žiadateľovi hypotekárny úver vo výške 120 000 eur. Samozrejme, ak to umožní úverový strop žiadateľa DTI.

Ako si teda dofinancovať zvyšok? Bežne ľudia siahajú po ďalších bankových produktoch a zbytočne sa zadlžujú. Spotrebné úvery, americké hypotéky, ale populárne sú aj produkty stavebných sporiteľní. No podľa špecialistov na osobné financie je efektívnejšie si na svoje budúce bývanie sporiť. A investovať do vhodných produktov. Teda do dlhopisov, zmeniek, fondov a podfondov.

V prípade dlhopisov z portfólia DELUVIS sú atraktívne hneď niekoľké. Investovať do nich je možné jednorazovo alebo pravidelne. Z tých jednorazových za zmienku stojí Dlhopis NREF 2028 I. Hodnota investície dňa 1.1. 2020 bola 6 000 eur, celková hodnota v deň konečnej splatnosti dňa 3.4.2028 bude 8 574, 81 eur. Výnos dlhopisu je 4,50 % ročne. Do rovnakého dlhopisu je možné investovať aj pravidelne, v rôznych výškach. Tým je prispôsobená aj doba investície.

Pre bonitnejších klientov sú atraktívne zmenky Arca Capital Funding. Buď obstaranie jednej zmenky, alebo dvoch. Ak máte na investovanie k dispozícii 50 000 eur a viac, za zmienku stoja fondy spoločnosti REDSIDE. Pre viac informácií kontaktujte špecialistov spoločnosti DELUVIS alebo DELUVIS Wealth Management.


Všetky detailné informácie o finančnom nástroji nájdete v Prospekte cenného papiera „Dlhopisy Nova Real Estate Finance, a.s. s nulovým úrokovým výnosom zabezpečené ručiteľským vyhlásením Arca Capital Slovakia, a.s. v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 15 000 000 € splatné v roku 2028 ISIN: SK412001392“, ktorý schválila NBS a ktorý je zverejnený na www.novarealestatefinance.eu.
Poučenie: Prospektu cenného papiera by sa nemalo chápať ako propagácia Dlhopisov NREF 2028 I. Tento dokument predstavuje inzerát v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu a je zároveň formou marketingovej komunikácie, ktorá je vypracovaná samostatným finančným agentom, DELUVIS s.r.o., sídlo: Plynárenská 7/A, IČO: 35 798 998, registrácia vedená v Obch. reg. na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 22769/B, v zmysle §73c zákona c. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností. Táto marketingová komunikácia nebola pripravená v súlade s právnymi požiadavkami navrhnutými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa na ňu zákaz obchodovania pred rozšírením investičného prieskumu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom. Tento dokument slúži výlučne len na informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku uzavrieť zmluvu alebo prevziať záväzok akéhokoľvek druhu týkajúci sa Dlhopisu NREF 2028 I s osobou, ktorá odpovie na túto marketingovú komunikáciu a nemá za cieľ pôsobiť ani ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozornenie na riziká: Informácie uvedené v tomto dokumente majú marketingový charakter a ich úlohou nie je nahradiť Prospekt cenných papierov, ktorý je k dispozícií v slovenskom jazyku u každého podriadeného finančného agenta, v sídle samostatného finančného agenta - DELUVIS, s.r.o., v sídle Emitenta, na webovom sídle emitenta, www.novarealestatefinance.eu.
S investíciou do nadobudnutia Dlhopisu NREF 2028 I. je spojené riziko, že menovitú hodnotu Dlhopisu NREF 2028 I. Emitent v termíne splatnosti nemusí splatiť úplne alebo čiastočne. Investor musí zohľadniť, že jeho výnos z investície do nadobudnutia Dlhopisu NREF 2028 I môže byť znížený o poplatky vo výške podľa Cenníka poplatkov, ktoré je povinný uhradiť Arca Brokerage House o.c.p a.s., ak pre neho poskytuje investičné služby alebo vedľajšie služby, alebo jeho výnos bude taktiež znížený aj o jeho vlastné daňové alebo iné povinnosti. Odporúča sa, aby si potenciálni investori prečítali Prospekt cenného papiera pre tým, než prijmú investičné rozhodnutie, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojeným s rozhodnutím investovať do Dlhopisov NREF I. Dlhopisy NREF 2028 I budú ponúkané a umiestňované aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, Arca Brokerage House o.c.p. a.s., pričom medzi týmto obchodníkom, Emitentom, a samostatným finančným agentom Deluvis, s.r.o. existuje majetkové a personálne prepojenie. Deluvis, s.r.o. poskytuje služby finančného sprostredkovania na základe zmluvy pre viaceré finančné inštitúcie ako samostatný finančný agent.
© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram