Späť na zoznam noviniek

AKO POSTUPOVAŤ PRI KÚPE AUTA?

11. marca 2019

Väčšina autorizovaných predajcov ponúka pri kúpe nového vozidla vybavenie poistenia, jeho prihlásenie a odovzdanie novému majiteľovi už s kompletnými dokladmi a namontovanými tabuľkami s evidenčným číslom. Vybaviť si to môžete aj samostatne, ale ako? Radí Martin Vincze, Senior Director, DELUVIS.

KÚPA

V prípade, ak sa rozhodnete prihlásiť svoje vozidlo samostatne, ste povinný tak urobiť do 15 dní od jeho kúpy. Prihlásenie vozidla prebieha na dopravnom inšpektoráte a pri prihlásení ste inšpektorátu povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť nasledovné doklady:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
  • osvedčenie o evidencii časť II,
  • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby
  • správny poplatok: podľa výkonu motora + 33 EUR za obe TEČ

Kompletný prehľad všetkých správnych poplatkov a doplňujúcich informácií nájdete na stránke ministerstva vnútra.

TIP:

Okrem povinnosti zapísať vozidlo do evidencie si musíte splniť aj vašu zákonnú povinnosť z pohľadu poistenia vozidla uzatvorením povinného zmluvného poistenia. A to ešte pred prvou jazdou. DELUVIS svojim klientom poskytuje možnosť porovnať si ponuky poisťovní a uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie rýchlo a jednoducho prostredníctvom online formuláru na stránke deluvis.sk  

PREDAJ

Pri prepise vozidla na nového majiteľa je potrebné na dopravnom inšpektoráte pristaviť vozidlo na kontrolu. Súčasne musia byť prítomní obaja majitelia (nový aj pôvodný). Dopravný inšpektorát overí obom majiteľom ich totožnosť. V prípade, ak na dopravnom inšpektoráte bude prítomný len pôvodný majiteľ, môže vozidlo iba odhlásiť. Nový majiteľ má povinnosť vozidlo prihlásiť do 30 dní odo dňa odhlásenia. Rovnako platí povinnosť pristaviť vozidlo na kontrolu.

Pri zmene držiteľa (prepis) je držiteľ (pôvodný majiteľ) vozidla povinný predložiť nasledovné doklady:

 • pôvodný držiteľ - žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie),
 • nový držiteľ - žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie),
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení),
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
 • uhradiť správny poplatok

Kompletný prehľad všetkých správnych poplatkov a doplňujúcich informácií nájdete na adrese ministerstva vnútra.

TIP:

Nezabudnite si vyhotoviť fotokópiu technického preukazu po prepise na nového majiteľa, slúži ako doklad pre poisťovňu na ukončenie vášho PZP, prípadne havarijného poistenia, ak je dojednané.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAKLÉRIIS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram