Späť na zoznam noviniek

AK ZLYHÁME MY, ZLYHAŤ MÔŽU AJ NAŠE ÚVERY

26. marca 2020

Nesplácané úvery predstavujú veľké bremeno nielen pre dlžníkov, ale aj pre samotné banky a celé národné ekonomiky. Banky majú menej peňazí na ďalšie požičiavanie, čo spomaľuje ekonomickú aktivitu a nutnosť odpísať nesplácané úvery zaťažuje bankové bilancie. Slováci sú však pri splácaní úverov zodpovední. Podiel zlyhaných úverov domácností postupne klesá už tri roky.

Pod zlyhaným úverom rozumieme taký úver, pri ktorom banka usúdi, že dlžník si pravdepodobne nesplní voči nej (alebo jej dcérskej, prípadne materskej spoločnosti) svoj záväzok, bez toho, aby prišlo napríklad k realizácii zabezpečenia. Alebo je dlžník v omeškaní s plnením svojho záväzku voči banke, alebo jej dcérskej, prípadne materskej spoločnosti viac ako 90 dní. Najčastejšou situáciou v praxi je
dlžník v omeškaní splácania úveru viac než 90 dní. Takéto pohľadávky sú označené ako zlyhané, no banka ich naďalej drží vo svojom portfóliu. Ďalej je na samotnej banke, či sa rozhodne na tieto pohľadávky vytvoriť opravné položky, a tým pádom si ich započítať do nákladov (čo bude znižovať zisk banky) alebo či pohľadávky odpredá. Napríklad spoločnosti, ktorá ich neskôr bude vymáhať.

Keď objem zlyhaných úverov dáme do pomeru ku celkovému objemu úverov, dostaneme takzvanú mieru zlyhania, ktorá vyjadruje, koľko percent zo  všetkých úverov tvoria tie zlyhané. Tento ukazovateľ je monitorovaný nielen samotnými komerčnými bankami, ale aj centrálnou bankou. Rastúca miera zlyhania úverov je často dobrým predstihovým ukazovateľom, že sa na trhu niečo deje. Ku jej rastu dochádzalo napríklad aj v roku 2007, pred vypuknutím krízy a vo všeobecnosti má tendenciu rásť pred a počas každej významnejšej hospodárskej recesie.

Na Slovensku podiel zlyhaných úverov na celkových poskytnutých úveroch domácnostiam v treťom štvrťroku 2019, oproti rovnakému obdobiu minulého roka, mierne klesol na úroveň 2,8 %. Najvyšší podiel zlyhaných úverov ku koncu tretieho štvrťroku 2019 zaznamenala Národná banka Slovenska v kategórii kreditných kariet, a to na úrovni 12,9 %. Podiel zlyhaných úverov pri prečerpaní bežného účtu
kontinuálne medziročne klesá, pričom v septembri 2019 sa zastavil na úrovni 5,5 %. Slováci sú najzodpovednejší pri hypotékach, podiel zlyhaných úverov pri úveroch na bývanie v septembri 2019 mierne klesol na úroveň 1,5 %, v porovnaní s rovnakým obdobím  predchádzajúceho roka. Podiel zlyhaných úverov pri spotrebiteľských úveroch sa znížil o 0,8 p. b. oproti predchádzajúcemu roku, a to na úroveň 8,4 % v septembri 2019.

V rámci Európskej únie najväčšie percento hrubých zlyhaných úverov (domáce a zahraničné subjekty) podľa Eurostatu v roku 2018 dosiahlo Grécko na úrovni 41,6 %. Druhý bol Cyprus so 20,20 % a prvú trojku uzatváralo Portugalsko s 9,4 %. Grécko a Cyprus zastávali prvé a druhé miesto aj v rokoch 2014-2017. Slovensko sa z 28 krajín nachádzalo v strede, teda na 14. mieste s percentom hrubých zlyhaných úverov na úrovni 3,2 %. Česko si v tomto rebríčku viedlo o niečo lepšie a jeho percento hrubých zlyhaných úverov dosiahlo 2,1 %. Najnižšie percento malo dlhodobo Luxembursko, na úrovni okolo 0,8 %.

Národná banka Slovenska  prijala vo viacerých fázach opatrenia, čím sprísnila poskytovanie úverov, aby zabránila zadlžovaniu ľudí, ktorí by v čase krízy mali problém svoje záväzky splácať. Na minimalizovanie rizika omeškania v splátke, by sme sa mali v prvom rade zadlžovať s rozumom.  Splátky úverov by nemali tvoriť viac ako 30 % čistého príjmu danej osoby a lehota splácania by mala byť nastavená tak, aby výsledná splátka vyhovovala jej možnostiam splácania. Dobré je si úver poistiť.

V prípade nečakanej životnej situácie, kvôli ktorej sa dlžník dostane do dočasnej neschopnosti splácať úver, by mal hneď kontaktovať svoju banku a informovať ju o daných okolnostiach. Najhoršou možnosťou je prestať splácať a neinformovať banku o dôvodoch. V takom prípade od nej dlžník získa negatívny záznam do úverového
registra, čím sa zníži jeho bonita a v budúcnosti aj šanca získať ďalší úver. Pri pretrvávajúcej neochote dlžníka dohodnúť sa s bankou, poverí banka vymáhaním dlhu exekútora.

© Copyright 2017 - DELUVIS - All Rights Reserved
IS MAXX
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram